Leveringsvoorwaarden

Van VariVit B.V. gevestigd te Koninginnegracht 19, 2514 AB ’s-Gravenhage.

Definities

 1. Leveringsvoorwaarden: de Leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Aankopen van Koper.
 2. Verkoper: leverancier
 3. Koper: wederpartij van Verkoper.
 4. Aankoop: iedere aankoop van Producten van Verkoper door Koper.

Algemeen

 1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Aankopen door Koper inzake de verkoop en levering van Producten door Verkoper.
 2. De Leveringsvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Leveringsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Aanbod

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Verkoper, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
 2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Verkoper het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden.

Prijzen en verzendkosten

 1. Facturering geschiedt op het moment van Aankoop online, tegen de prijzen die gelden op deze datum.
 2. Levering en verzending vindt uitsluitend in Nederland plaats.
 3. Verzendkosten Nederland:
  Levering vindt plaats in een verzenddoosje met maximaal drie tablethouders.
  • Bij verzending van 1 tablethouder per verzenddoosje geldt € 2,00 verzendkosten;
  • Bij verzending van 2 tablethouders per verzenddoosje geldt € 1,00 verzendkosten;
  • Bij verzending van 3 tablethouders per verzenddoosje worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
  • Bij verzending van 3 of meer tablethouders per bestelling, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Abonnement

 1. Indien Koper kiest voor een abonnement, dan geldt daarvoor het abonnementstarief zoals bepaald op de datum van aankoop.
 2. Koper ontvangt bij een VariVit abonnement per kwartaal een levering van 3 tablethouders.
 3. Verkoper brengt bij een VariVit abonnement geen kosten in rekening bij Koper voor de verzendingen elk kwartaal.
 4. Koper sluit een abonnement af van tenminste één jaar. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 5. Facturering van het abonnement geschiedt op basis van een driemaandelijkse automatische incasso. Koper machtigt verkoper voor automatische incasso. Tegelijk met de kwartaalverzending wordt het kwartaalbedrag van de rekening Koper afgeschreven. 
 6. Indien Koper het abonnement wenst te beëindigen, kan Koper via de VariVit webwinkel na één jaar het abonnement opzeggen. Er geldt daarbij een opzegtermijn van één maand.
 7. Koper ontvangt van Verkoper een schriftelijke bevestiging van de opzegging per e-mail. 
 8. Nadat Verkoper de laatste kwartaallevering heeft gedaan, wordt de automatische incasso stopgezet. Koper ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail.

Leveringen

 1. Levertijden van Producten die niet op voorraad zijn, kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien Verkoper niet binnen redelijke leveringstermijn kan leveren, wordt Koper hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. Koper kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de Aankoop overgaan.
 4. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke Aankoop te vormen.
 5. Verkoper zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze Producten bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en kunnen worden afgeleverd.
 6. Alle gegevens die van belang zijn voor de aflevering van de producten zullen door Koper op diens kosten aan Verkoper worden verstrekt. Koper staat ervoor in dat deze gegevens volledig en juist zijn. Bij schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van deze gegevens is Verkoper niet aansprakelijk.

Retourneren

 1. Indien Koper de verzending wenst te retourneren, dient Koper deze verzending te retourneren in de originele VariVit verzendverpakking, waarbij de tablethouder(s) ongeopend is (zijn). In verband met de eisen ten aanzien van de gezondheidsbescherming en/of hygiëne dient de verzegeling van de ontvangen tablethouder(s) intact te zijn.
 2. Indien aan bovengenoemde voorwaarden voor retourneren is voldaan, kan Koper het eigen adres op de verzendverpakking doorhalen en de VariVit verzendverpakking voorzien van het volgende adres:

  Varivit BV
  Antwoordnummer 11017
  2509 VE ’S-GRAVENHAGE

 3. Koper voegt bij de retournering tevens de pakbon toe.

Exportverbod

Het is Koper niet toegestaan de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren.

Reclames

 1. Reclames, telefonisch of schriftelijk, binnen 7 werkdagen. Indien tijdig en terecht is gereclameerd en Koper de zaken, met onze toestemming heeft geretourneerd conform de daarvoor geldende voorwaarden, zal Verkoper Koper voor de terugontvangen zaken crediteren. Tot meer dan dat is Verkoper nimmer gehouden.
 2. Verkoper moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken.
 3. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.
 4. Reclame schort betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Verkoper gegeven garanties of gegarandeerde resultaten, aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Verkoper aansprakelijk is voor door Koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan.
 4. Verkoper is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
  a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;
  b) door gebruik van het product in strijd met door of namens Verkoper of de instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  c) door ondeskundige bewaring (opslag) van de Producten;
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkoper of het leidinggevend personeel.
 7. Te late aflevering door PostNL of andere vervoersdiensten is voor risico van Koper.
 8. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.

Overmacht

 1. Ingeval nakoming van de Aankoop niet mogelijk is en dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Aankoop ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Verkoper, dan is Verkoper gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Aankoop bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Toepasselijk recht, geschillen, acceptatievoorwaarden

 1. Op alle aankopen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart Koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Verkoper is gevestigd. Koper is eveneens bevoegd om het geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in zijn eigen vestigingsplaats.

 

Deze leveringsvoorwaarden zijn ingegaan op 1 november 2019.